Handelsbetingelser for private

Se handelsbetingelser for virksomheder her

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for EXAKTs leverancer til Køber.

EXAKT/Dansk Totaldesign v/ Morten Jørgensen 
Stenholm 7 
9400 Nørresundby
CVR-nr.: 14633472

Selskabet beskæftiger sig primært med salg af skilte, tavler og AV-udstyr, samt online platforme.

Der indgås en bindende aftale mellem EXAKT og Køber ved Købers afgivelse af elektronisk ordre på EXAKTs webshop. Umiddelbart efter EXAKTs modtagelse af ordren afsendes en ordrebekræftelse til Køber med information om ordrens modtagelse og angivelse af ordrens indhold.

Aftaler kan indgås med EXAKT på dansk.

Priserne er de på aftaletidspunktet gældende priser, medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser oplyses inklusive moms og andre gebyrer, som direkte kan henføres til varen. Der tages forbehold for prisstigninger uden for sælgers kontrol og trykfejl.

Faktura fremsendes efter afsendelse af vare og ved betaling med faktura skal betaling ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af EXAKTs betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger EXAKT til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms.

I EXAKTs webshop kan der betales med følgende kredit-/betalingskort: Dankort, VISA og MasterCard. Ved betaling med kreditkort bliver beløbet først trukket fra Købers kreditkort efter afsendelse af vare(r).

EXAKT forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af EXAKT før eller efter aftalens indgåelse, forbliver EXAKTs ejendom og må ikke videregives uden EXAKTs skriftlige samtykke. EXAKT opretholder desuden samtlige immaterielle rettigheder til leverede designs m.v.

Al kommunikation i forbindelse med en online transaktion sker via en sikret SSL-forbindelse, der sikrer kundens oplysninger mod at blive opsamlet og misbrugt af udefrakommende.

I forbindelse med bestilling af Symbolkommunikation fremsendes faktura til kunde, der dækker ét års abonnement på Symbolkommunikation. Efter periodens udløb fremsendes en ny faktura til gentegning af ét års abonnement på Symbolkommunikation.

Ved køb på EXAKTs webshop afkræves en kunde ikke udgiften til fragt ved levering til en adresse i Danmark. Alle forsendelser, der foretages af EXAKT selv, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for Købers regning. Levering anses for sket, når varen er i Købers besiddelse. Hvis Køber ikke kan modtage leverancen, eller modtagelse ikke kan finde sted til aftalt tidspunkt grundet forhold, for hvilke EXAKT ikke bærer ansvaret, anses levering for sket, når EXAKT melder klar til levering. Eventuelle oplagringsudgifter faktureres lavest muligt.

Leveringstiden forventes at være 2-10 hverdage. Leveringstiden er fastsat af EXAKT efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor EXAKT. EXAKT skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden. Medmindre andet er aftalt, skal leveringen af varen/tjenesteydelsen ske senest inden for 30 dage fra bestillingstidspunktet.

Der kan fremkomme forskellige leveringstider for varer, afhængigt af om de(n) pågældende vare(r) er på lager, skal speciallaves eller bestilles fra leverandører. Efter bestilling vil der blive afsendt en automatisk ordrebekræftelse. Ved bestillings- og specialvarer vil blive fremsendt en ny ordrebekræftelse hurtigst muligt med den forventede leveringsdato.

Køber har en fortrydelsesret på 14 dage. Fristen regnes fra den dag Køber har fået varen i hænde, eller hvis varen skal fremstilles eller tilpasses efter Købers individuelle behov, fra den dag aftalen er indgået. Omhandler aftalen en vare, der skal fremstilles eller tilpasses efter Købers individuelle behov gælder fortrydelsesretten dog kun indtil fremstillingen eller tilpasningen begynder, ved købers samtykke til arbejdet kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb. 

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Køber oplyse over for EXAKT, at fortrydelsesfristen ønskes anvendt. Fra orientering af EXAKT om anvendelse af fortrydelsesfristen, løber en frist på 14 dage for Køber til at returnere varen. Det er tilstrækkeligt, at Køber inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller en anden forsendelsesvirksomhed. Omkostninger ved tilbagesendelse af varen til EXAKT påhviler Køber.

Varen skal tilbagesendes til følgende adresse:
EXAKT/Dansk Totaldesign v/ Mogens Jørgensen 
Stenholm 7 
9400 Nørresundby

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, skal Køber tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da Køber modtog den, således at disse er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Køber hæfter for værdiforringelse af varen som følge af Købers håndtering af varen, som går ud over hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og måden varen fungerer på. EXAKT er berettiget til at modregne værdiforringelsen i tilbagebetalingen. Det er EXAKT, der alene vurderer varens værdiforringelse.

Tilbagebetaling for varen vil ske snarest og senest 14 dage efter, at EXAKT har modtaget oplysninger om, at fortrydelsesretten ønskes anvendt. EXAKT er berettiget til at tilbageholde tilbagebetalingen indtil EXAKT har modtaget varen retur eller indtil Køber overfor EXAKT har dokumenteret, at varen er afsendt til returnering.

Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmiddel, som Køber har anvendt ved købet af den vare, der ønskes returneret.

Købelovens regler vedrørende mangler er gældende. EXAKT yder 24 måneders reklamationsret på alle varer. Vil Køber påberåbe sig en mangel, skal Køber inden rimelig tid efter manglen er opdaget give EXAKT meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber har opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter EXAKTs valg vil mangler ved det solgte som udgangspunkt blive afhjulpet eller der ydes om-levering og Køber kan i disse tilfælde ikke kræve pengene retur eller afslag i prisen. Forandring af eller indgreb i det solgte uden EXAKTs samtykke fratager EXAKT for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

EXAKT forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen (herunder eventuelle rentetilskrivninger) og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af EXAKT på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er Køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod EXAKTs ejendomsforbehold. Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning. Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal EXAKT efter påkrav fra Køber bekræfte dette.

For krav, som vedrører EXAKTs opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til 4 gange fakturabeløbet for den leverede ydelse/vare.

EXAKTs erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab. 

EXAKT er ikke erstatningsansvarlig for datatab, driftstab eller andet tab som følge af systemets tekniske nedgang.

EXAKT er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om EXAKT er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

EXAKT er ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for EXAKTs kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes EXAKT samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Til force majeure regnes i øvrigt fejl/mangler, herunder driftsforstyrrelser hos Købers øvrige leve-randører/aftaleparter.

For produktansvar hæfter EXAKT og/eller er EXAKT ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette EXAKT, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er EXAKT ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver EXAKT sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

Ved bestilling af whiteboards med design fremsendes altid korrektur til godkendelse. Denne korrektur gennemgås nøje, idet korrekturen danner grundlag for den endelige tavle. Korrekturen godkendes med underskrift inden en produktion sættes i gang. Fra godkendelsesdato beregnes cirka 6 ugers leveringstid. Bemærk at oplyste mål på whiteboards med design er printets størrelse, ekskl. rammen på tavlen. Det betyder at tavlen vil være 2-3 centimeter større. Der kan ikke garanteres nøjagtig faste mål på den færdige tavle. Eventuelle fejl opstået grundet fejl/mangler i korrekturen, vil efter godkendelse ikke kunne danne grundlag for en reklamation. Der ydes ingen returret på specialtavlerne.

Værneting for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betaling, er Retten i Aalborg, idet enhver tvist bedømmes efter dansk ret.

Vi indsamler og opbevarer persondata og personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. EXAKT samarbejder med en række andre virksomheder, der opbevarer og behandler data på EXAKTs vegne. Disse oplysninger benyttes ikke til virksomhedernes egne formål, men udelukkende til EXAKTs formål. Vi samarbejder kun med virksomheder i EU eller lande, der beskytter data i overensstemmelse med indholdet i GDPR-forordningen. Du har ret til, ved henvendelse, at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondataloven (GDPR). Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. EXAKT gemmer persondata og relevante købsdata i henhold til bogføringsloven.

Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer vi aldrig betalingsoplysninger fra betalingskort i vores database.

Du kan læse mere om, hvilke data vi indsamler, hvordan vi behandler og hvilke rettigheder, du har i vores persondatapolitik ved at klikke her.